St. John's Church, Wapping. Demolished in 1790

St. John's church, Wapping. Demolished in1790

Go to article