OBVERSE TYPES.

 

V1 V2
V1.jpg V2.JPG
V3 E1
Victoria Obverse 3, 1897 - 1901 Edward VII Obverse 1, 1902 - 1904
E2 E3
Edward VII Obverse 2, 1905 - 1909 Edward VII Obverse 3, 1910
G1 G2
George V Obverse 1, 1911 - 1912 George V Obverse 2, 1912 - 1920